Geef je mening of bezwaar door over het geluidsactieplan Antwerpen voor 30 juli

Tussen 8 juni en 31 juli 2015 kan je het ‘Geluidsactieplan Antwerpen 2015-2019’ op papier raadplegen in de districtshuizen of via de website van het Ecohuis

http://ecohuis.antwerpen.be/Ecohuis/Ecohuis-Hoofdnavigatie/Milieuplannen/Actieplan-luchtkwaliteit-voor-Antwerpen.html

Jammer genoeg lijken de plannen ons een mager beestje. Zeker gezien de vaststelling van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (januari 2015) dat de omgeving rond Spoor Oost reeds overbelast wordt qua geluid door de Antwerpse Ring en de komst van parking op Spoor Oost.

Daarom, bezwaren en opmerkingen om de plannen beter te maken mag je sturen naar milieuhinder@vlaanderen.be of via aangetekend schrijven naar het College van Burgemeester en Schepenen.

Que? Wat is het geluidsactieplan?

De Europese richtlijn 2002/49/EG omgevingslawaai verplicht de stad elke vijf jaar geluidsbelastingskaarten op te maken (zie onder in downloads). Vervolgens moet na elke ronde geluidskaarten ook een actieplan worden aangenomen om de vastgestelde geluidshinder te voorkomen of te beperken. Op 3 oktober 2014 keurde het college het stedelijk geluidsactieplan Antwerpen 2014-2019 goed, hierin staan maatregelen die mogelijk zijn binnen de bevoegdheden van de stad Antwerpen en die op relatief korte termijn door de stad zelf kunnen uitgevoerd worden. Daarna werd dit stedelijk actieplan door het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid (LNE) aangevuld met bestaande maatregelen op Vlaams niveau om zo te komen tot een ontwerp “Integraal geluidsactieplan voor de agglomeratie Antwerpen 2de ronde” dat kan worden voorgelegd aan de Europese Commissie in overeenstemming met de EU Richtlijn omgevingslawaai.

Over dit ontwerp integraal geluidactieplan moet nu een openbaar onderzoek worden georganiseerd. Het openbaar onderzoek zal lopen van 8 juni 2015 tot en met 31 juli 2015. Het plan kan digitaal geraadpleegd worden via de website van het Ecohuis Antwerpen of de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Daarnaast zal het geluidsactieplan ook ter inzage liggen in den Bell en in alle districtshuizen van de stad Antwerpen.

De opmerkingen worden verzameld via milieuhinder@vlaanderen.be of per aangetekende brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

Om je te helpen kreeg Park Spoor Oost hulp van een bevriende organisatie. Zij maakte voor ons een model-bezwaarschrift (zie onder) op dat je kan tekenen en opsturen per aangetekend schrijven of per e-mail.