Persbericht – Vraag schorsing en vernietiging bouwvergunning Spoor Oost – Neem deel aan Zomer op Spoor Oost

Vlaanderen keurt bouwvergunning Spoor Oost goed, onbegrijpelijk. Ambitie bouwplannen Spoor Oost kan beter.

Bewonersvereniging Park Spoor Oost (PSO) vraagt schorsing en vernietiging bouwplannen aan Raad voor Vergunningsbetwistingen.

PSO roept bewoners op om volop deel te nemen aan zomer op Spoor Oost

Op 28 mei keurde de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar de bouwvergunning van de stad m.b.t. Spoor Oost goed. De goedkeuring is het sluitstuk van de herbestemming die de stad Antwerpen bij monde van Schepen Rob Van de Velde in gang zette in maart 2014. Het dossier blijft volgens de bewonersvereniging zwaar mismeesterd en komt niet tegemoet aan de noden die deze dichtstbevolkte buurt van de stad nodig heeft. De bewonersvereniging stapte dan ook op 15 juli naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen met de vraag om de bouwplannen te schorsen en te vernietigen.

640 bezwaarschriften en petitie van 2500 mensen tegen bouwplannen Spoor Oost
Het voorstel voor invulling (parkje, parking en evenementen) van de site werd bij aanvang in maart 2014 al kritisch bekeken door de buurt en het districtsbestuur. Dat bleek ook door de 640 ingediende bezwaarschriften en een petitie van 2500 personen die voor een groene invulling waren van de site in 2015. De bewoners konden tot 2 april bezwaren indienen tegen de bouwplannen en opnieuw tot begin mei toen bleek dat er een procedurefout werd gemaakt. Onze kritieken op de plannen zijn terug te brengen tot de volgende: (1) het bestuursakkoord van het district Borgerhout wil van de site een volwaardige variant maken van Park Spoor Noord die kan aansluiten op het Rivierenhof / de parking en evenementen belemmeren deze groene invulling (2) de buurt lijdt al zwaar onder lucht- en geluidsoverlast van de ring waardoor parking en evenementen (zoals de Sinksenfoor) de buurt extra belasten. Daarenboven komt de Hollandse Knoop van de Oosterweelverbinding met een gigantisch op en- afrittencomplex recht uit Spoor Oost. Alle wijzers voor een leefbare buurt staan daarmee in het rood, de nood aan ruimte en groen voor de stad zijn absoluut nodig (3) Het stedelijk groenplan suggereert zelf dat Spoor Oost in pole-position ligt als oplossing om het tekort aan groen in Borgerhout op te lossen en de leefbaarheid te vergroten. Waarom neemt ze haar eigen studies dan niet ter harte?

Opmerkelijk, alle bezwaren gegrond maar onontvankelijk
Op 7 mei had de stad Antwerpen reeds alle 640 bezwaren kunnen inlezen en laten behandelen. Daarin verklaarde de stad alle bezwaren ontvankelijk maar ongegrond. Met andere woorden, met geen enkel bezwaar heeft de stad Antwerpen rekening gehouden. Nochtans hoopten bewoners die nooit inspraak of aanpassingen hebben gekregen in de bouwplannen, via deze weg de stad te overhalen om bv. minder parkeerplaatsen te voorzien in functie van meer groen. De denkdagen vorig jaar ten spijt, geen enkele opmerking werd meegenomen. Opmerkelijker is dat de gewestelijk ambtenaar niet de moeite nam om de bezwaren van de bewoners grondig te bestuderen en aanpassingen te vragen aan de stad Antwerpen. De gewestelijk ambtenaar nam alle antwoorden van de stad integraal over en ze werden zonder meer geaccepteerd. Dat vindt de bewonersvereniging alleszins een vreemde gang van zaken en stelt de onafhankelijkheid van de gewestelijk ambtenaar in vraag. Waarom houdt ze geen rekening met bezwaren van omwonenden? Durft zij niet onpartijdig in te gaan tegen de politieke besluitvorming? Om de beslissing van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar te raadplegen, klik hier.

MER-ontheffingsdossier Spoor Oost gemanipuleerd? Een tweede Uplace in de maak?
Het dossier krijgt daarenboven van de bewonersvereniging een Uplace-status. Voor zulke ingrijpende bouwplannen moet de stad eigenlijk een MER-plan opmaken om de effecten op milieu, mens, gezondheid en mobiliteit in kaart te brengen. Daarenboven moet een MER-plan ook alternatieven in kaart brengen. Omwille van tijdsdruk en wellicht de vrees dat zulk MER-plan negatief kan uitdraaien vroeg de stad een MER-ontheffing (klik hier) aan bij Vlaanderen. Daarvoor moest de stad slechts een beperkte screeningsnota opmaken om mogelijke effecten in kaart te brengen.

Deze nota werd geschreven door jawel – de ANTEA groep – dat eerder al een reputatie heeft in het dossier Uplace. De screeningsnota blijkt dan ook verre van objectief want er werd op verschillende manieren een loopje genomen met de waarheid en zelfs manipulatie om een positieve uitkomst te bekomen.

Ontbrekend studiegebied MER-screeningsnota

De flagrantste vaststelling is dat de hele buurt intra-muros Spoor Oost niet werd meegenomen in het studiegebied (klik hier voor kaart).Bestaat deze niet voor Spoor Oost? Moet dan niet in kaart worden gebracht wat de impact van de herbestemming voor de mensen die wonen aan Hof Ter Lo of het Terloplein? Alleen de zone Ten Eeckhovelei (aan de overkant Ring) en Den Dam werden bekeken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat men geen negatieve effecten kon vaststellen. Dit lijkt ons een flagrante fout waar de Antwerpse schepen van ruimtelijke ordening niet naast mag kijken. De negatieve effecten naar bv. mobiliteit en gezondheid werden nochtans al bevestigd in adviezen van het Agentschap voor Gezondheid en Zorg (klik hier) waarover we eerder al berichte. Onlangs stelde de Vlaamse Milieumaatschappij in haar metingen van de luchtkwaliteit nogmaals vast dat de normen in Borgerhout worden overschreden (klik hier).

Recenter kon de bewonersvereniging ook de hand leggen op het advies van het Agentschap Mobiliteit en Openbare werken (klik hier) dat werd gegeven na de MER-ontheffing. Het stelt onomwonden vast dat er wel mobiliteitsproblemen zullen zijn en dat flankerende maatregelen noodzakelijk zijn. Dit gaat lijnrecht in tegen het de screeningsnota opgemaakt door Antea. De mobiliteits-problemen konden zelfs al worden vastgesteld aan de Schijnpoortweg en de Singel tijdens de Sinksenfoor. Hierover hebben verschillende media bericht. We vragen dan ook een degelijk en uitgebreid MER-onderzoek dat alle voor-, nadelen en alternatieven in kaart brengt voor parking op Spoor Oost. De bewonersvereniging stelde in november 2014 al volwaardige alternatieven voor via een eigen studie (klik hier). In het verzoekschrift dat u kan downloaden kan u nog meer lezen over de tekortkomingen in het dossier.

Voorontwerp Groenplan stad Antwerpen positief – Spoor Oost moet groentekort (100 ha) oplossen – maar er kom wel parking?
Dat het dossier Spoor Oost verder wordt mismeesterd en de huidige invulling niet matcht blijkt zelfs uit het  nieuwe voorontwerp van het groenplan (klik hier) dat Schepen Rob van De Velde voorstelde op 26 juni. Daarin vinden we ook een opmerkelijke passage (p. 226) die bewoners en buurt nochtans meer dan gelijk geven
“Spoor Oost kampt met enkele milieuproblemen, die een bepalende rol kunnen spelen bij de herontwikkeling van de site:
– de geluidsoverlast vanuit de verkeersinfrastructuur
– de vervuiling in de westelijke kant van het gebied
– de waterafvoer uit het sterk verzegelde Borgerhout

Het meest bepalende aspect voor de toekomst van de site is echter het grote groentekort op bovenlokaal (stadsdeel) niveau in de aangrenzende buurten. Daar ligt het groenaandeel per inwoners immers beduidend lager dan de norm van 16 m²/inw, namelijk slechts 3,3 en 4,5 m²/inw. Rekening houdend met de bevolkingsdichtheid is hier circa 100 ha extra groene ruimte nodig om de norm te kunnen halen. Spoor Oost is de enige site in deze omgeving die op termijn potenties heeft om een deel van dit tekort in te vullen. Het gebied zelf is circa 25 ha groot en daarmee net te klein om autonoom als stadsdeelgroen te functioneren (norm > 30 ha). Indien het echter in verbinding kan gebracht worden met de Schijnvallei (+ 8 ha) en de ruimte-inname van de Ring kan geminimaliseerd worden (+ 11 ha), vormt Spoor Oost wel volwaardig stadsdeelgroen en onderdeel van de stedelijke groenstructuur.”.

De stad die met Spoor Oost verder zou kunnen zorgen voor een gezonder leefomgeving doet net het tegenovergestelde met de bouwplannen. Via volgende link kan u het groenplan van de stad raadplegen.

Ambitie voor Spoor Oost moet beter. Bewonersvereniging stapte op 15 juli naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen
Om al deze redenen diende de bewonersvereniging op 15 juli een aanvraag tot nietigverklaring en schorsing in van de bouwvergunning voor Spoor Oost bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. We vinden dat een onafhankelijke rechtscollege moet beoordelen of onze bezwaren gegrond zijn. Ondertussen blijft de bewonersvereniging hopen dat het stadsbestuur wel in overleg gaat met het district en de buurt en komt tot een gezamenlijke invulling van een echt Park Spoor Oost naar analogie met Park Spoor Noord. Dit is de enige invulling die voldoet aan de ambitie die Borgerhout en Antwerpen-Noord nodig hebben op korte en lange termijn – tezamen met de realisatie van Ringland.

Oproep aan bewoners! Kom en bezoek de zomer op Spoor Oost!
Is het allemaal kommer en kwel? De bewonersvereniging wil dit persbericht positief besluiten. Dit weekend gaat PSO in verlof tot eind augustus, we wensen dan ook iedereen een fijne zomer op Spoor Oost. We moedigen alle omwonenden aan om te komen proeven van de verschillende tijdelijke activiteiten op de site georganiseerd door district en stad. Alleen zo kunnen we ons beginnen in te beelden wat voor een mooi park hier zou kunnen komen! Kijk op www.spooroost.be en krijg een overzicht van het volledige programma.