Privacy

Gebruikersovereenkomst – bescherming van persoonsgegevens en privacy

De bewonersvereniging hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Indien aan de gebruikers persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit onder meer dat:

  • de persoonlijke gegevens worden ingezameld en verwerkt om de door de gebruiker gevraagde informatie of diensten te verstrekken
  • de persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden
  • de gebruikers steeds toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens en deze op juistheid kunnen controleren en onjuistheden kunnen doen verbeteren
  • de bewonersvereniging zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik gemaakt wordt door derden van de gegevens.

De volledige gebruikersovereenkomst vindt u hieronder :

Artikel 1 : Voorwerp
Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en de diensten aangeboden door de site. De gebruiker van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Artikel 2 : Aansprakelijkheid
De bewonersvereniging kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals deze vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door de bewonersvereniging zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers.

De bewonersvereniging is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, of incidentele schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen van informatie.

De bewonersvereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het tijdelijke uitvallen of dysfunctioneren van het systeem.

De bewonersvereniging is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. De bewonersvereniging oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites. De opname van links naar deze websites betekent niet dat de bewonersvereniging de elementen goedkeurt die deze sites bevatten en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen de bewonersvereniging en de eigenaars van deze sites.

Artikel 3 : Intellectuele eigendom en copyright
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens eigendom zijn en blijven van de bewonersvereniging. De gegevens kunnen enkel worden overgenomen voor persoonlijk of educatief gebruik, mits bronvermelding. Niets van de site mag gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bewonersvereniging. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor illegale doeleinden.

Artikel 4 : Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De bewonersvereniging verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door de bewonersvereniging gebruikt worden om de gebruikers van de site op de hoogte te houden van de acties en initiatieven. De bewonersvereniging verbindt er zich toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden.

De bewonersvereniging verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen. De bewonersvereniging maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden) om het gebruik van de website te vergemakkelijken.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op verzoek meegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gecorrigeerd. De bewonersvereniging is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden, volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijd op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De gebruiker kan de bewonersvereniging hiervoor contacteren op het adres te 2140 Borgerhout, Karel Geertsstraat 18 of via parkspooroost@outlook.com.